ຜົນການດໍາເນີນງານ January 24th, 2018

ຜົນການດໍາເນີນງານແຍກຕາມແຂວງ

Result :

ແຂວງ ລົງທະບຽນ ລະຫວ່າງກວດ(ແປງໃໝ່) ລະຫວ່າງກວດ(ແປງກວດຕິດຕາມ) ລະຫວ່າງກວດ(ແປງຕໍ່ອາຍຸ) ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ(ບໍ່ລວມກວດຕິດຕາມ ແລະ ຕໍ່ອາຍຸ) ລວມ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນທີ່ຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນທີ່ໝົດອາຍຸ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນທັງໝົດ
ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ
Bokeo 2 2 211.00 2 2 211.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 422.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
Borikhamxay 2 2 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 13.00 4 4 26.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
Champasack 5 6 8,025.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3,008.00 3 4 5,017.00 10 12 16,050.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
Khammuane 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 2 2 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
Luangprabang 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
Savannakhet 3 3 50.00 3 3 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
Vientiane Capital 12 15 3,225.00 1 1 1.00 1 1 2.00 5 5 3,209.00 5 6 11.00 24 28 6,448.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00

ຜົນການດໍາເນີນງານແຍກຕາມຊະນິດພືດ

Result : ຜັກກະລໍ່າປີ

ແຂວງ ລົງທະບຽນ ລະຫວ່າງກວດ(ແປງໃໝ່) ລະຫວ່າງກວດ(ແປງກວດຕິດຕາມ) ລະຫວ່າງກວດ(ແປງຕໍ່ອາຍຸ) ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ(ບໍ່ລວມກວດຕິດຕາມ ແລະ ຕໍ່ອາຍຸ) ລວມ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນທີ່ຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນທີ່ໝົດອາຍຸ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນທັງໝົດ
ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ
ຜັກກະລໍ່າປີ 30 30 11,536.00 7 7 272.00 1 1 2.00 7 7 6,217.00 13 13 5,043.00 58 58 23,070.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00